پیاز سرخ شده بسته ای

3.99 $

Lal Qilla Fried Onions, Quaily Product From The House Of Lal Quilla

توضیحات

مشخصات

پیاز سرخ شده بسته ای

  • 400 گرم
  • Lal Qilla Fried Onions, Quaily Product From The House Of Lal Quilla